De Europese Unie financiert belangenvertegenwoordigingsgroepen voor steeds striktere regelgeving tegen vapen

a year ago

Lobbyen kan alleen een instrument van de democratie zijn als gelijke kansen worden geboden aan alle partijen die bij de activiteit betrokken zijn. Tegenwoordig worden tientallen anti-rookorganisaties door de EU gefinancierd om te lobbyen voor dezelfde strikte vapen beleidsdoelstellingen.

Wat is belangenvertegenwoordiging

Volgens Wikipedia definieerde de Europese Commissie belangenvertegenwoordiging als: "alle activiteiten die worden uitgevoerd met het doel de beleidsformulering en besluitvormingsprocessen van de Europese instellingen te beïnvloeden".

De belangrijkste actoren in de Europese belangenbehartiging zijn nationale, Europese en internationale verenigingen uit alle sectoren van het economische en sociale leven, particuliere ondernemingen, advocatenkantoren, politieke adviseurs, niet-gouvernementele organisaties en denktanks.

Vertegenwoordiging van belanghebbenden (of lobbyen) was bedoeld als een essentieel onderdeel van het democratisch proces met als doel wetgevers en regelgevers te voorzien van de verschillende perspectieven van alle belanghebbenden in een kwestie. Het zijn deze verschillende perspectieven die open discussie mogelijk maken en daarom essentieel zijn om onpartijdige en evenredige wetten te creëren.

Of dat zou in theorie zo moeten zijn, ...

Lobbyen kan alleen een instrument van de democratie zijn als gelijke kansen worden geboden aan alle partijen die bij de activiteit betrokken zijn. Wat momenteel niet het geval is als het gaat om het reguleren van tabaksproducten.

Hoe EU-financiering een echt debat over TPD-regelgeving uit de weg heeft geruimd

Forest, een onafhankelijke organisatie die de zorgen van consumenten over tabaksproducten verdedigt, startte zijn Forest EU-campagne in mei 2017 om verdere beperkingen op de tabaksproducten te voorkomen en om de steeds indringender wordende rol van regelgevers in de levens van particulieren te benadrukken.

Onlangs publiceerden ze een rapport over de EU-financiering van anti-tabak lobbygroepen in Brussel. In het rapport hebben ze twee belangrijke feiten vastgesteld. In de eerste plaats bestaat er een uitgebreid, goed gefinancierd netwerk van anti-tabak lobbygroepen die constant streven naar een sterkere regelgeving voor zowel traditionele tabak als nieuwe vapenproducten.

Ten tweede hebben zij vastgesteld dat de lobbyactiviteiten van veel van deze organisaties worden gefinancierd met middelen van Europese belastingbetalers door de Europese Commissie. Deze subsidies vormen het leeuwendeel van hun budget, waardoor het bijna onmogelijk is om zonder die subsidies te blijven bestaan.

Het rapport identificeerde vierentwintig verschillende organisaties die actief zijn in Brussel en die zich inzetten voor een meer omvattend anti-tabaksbeleid met een gecombineerde jaarlijkse begroting van € 1,1 miljard alleen al in 2016, waarvan bijna de helft rechtstreeks afkomstig is van de Europese Commissie.

Binnen deze 24 verenigingen zijn er vier belangrijke organisaties die meer dan zes van de tien van hun euros van de Europese Commissie krijgen, met als enige doel het bereiken van een stricter anti-tabaksbeleid. Ze worden gekenmerkt door een uniforme kijk op de wereld met betrekking tot volksgezondheidsbeleid, gedeelde prioriteiten en beleidsaanbevelingen.

Waarom worden vier organisaties gefinancierd om te lobbyen voor dezelfde beleidsdoelstellingen, terwijl er tegelijkertijd bijna geen geld wordt besteed aan degenen die een ander gezichtspunt promoten? Om een vals debat te creëren waarin de ene kant kunstmatig het toneel wordt gegeven met uitsluiting van alle andere geïnteresseerde partijen, alles op kosten van de belastingbetaler.

Deze schijndebatten, over welke kwestie dan ook, vormen een directe bedreiging voor onze democratie en de integriteit van onze civiele samenleving en moeten niet worden aanvaard.

Waarom EU-financiering de toekomst van vapen op het spel zet

Het uniforme wereldbeeld over het beleid van veel van deze belangenbehartigingsgroepen tegen het roken komt voort uit hun gemeenschappelijke doel om het Verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over het Verdrag inzake de controle van tabaksproducten (FCTC) naar behoren ten uitvoer te leggen.

De FCTC is een supranationale overeenkomst die beoogt "huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van tabaksgebruik".

Het bevat, onder andere, de regels die de tabaksindustrie beheersen. Deze regels worden als minimumvereisten beschouwd en ondertekenaars zijn vaak strenger in het reguleren van tabak dan het verdrag vereist, wat een geweldige manier is om afscheid te nemen van een toxisch product dat wereldwijd 7 miljoen mensen per jaar doodt.

In 2014 werd echter, na de oktoberconferentie van de partijen bij het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging, een rapport gepubliceerd over elektronische nicotineleveringssystemen (ENDS).

Onder het deel van het rapport: impact op bestaande tabakscontrole-inspanningen, namen ze de volgende positie in:

“23. Hoewel ENDS een aantal potentiële voordelen bieden aan rokers, is er een uitgebreid en vaak verhit debat over de vraag of ENDS een positief of negatief effect zullen blijken te hebben op de volksgezondheid en met name op de bestrijding van tabaksgebruik. Onderwerpen die van groot legitiem belang zijn, zijn onder meer het vermijden van de nicotine-initiatie onder niet-rokers en met name jongeren, terwijl de potentiële voordelen voor rokers worden gemaximaliseerd. Dergelijke zorgen worden de gateway- en renormalisatie-effecten genoemd."

Hoewel er geen bewijs is voor deze gateway-effecten noch de mogelijke negatieve effecten van 'renormalisatie', legitimeren ze dit als een zorg, maar iets verderop in het rapport wordt de volgende alinea geschreven:

"(d) De beperkte, bestaande enquêtegegevens van een handvol landen laten zien dat

het experimenteren met ENDS  snel toeneemt bij adolescenten en dat op zichzelf is een grote zorg, zelfs als de meeste jonge ENDS-gebruikers ook roken. In feite tonen de enquêtes, behalve in één geval, aan dat er maar weinig exclusieve ENDS-gebruikers zijn die nog nooit hebben gerookt (meestal rond 1% van de bevolking)

Deze gegevens laten niet toe om conclusies te trekken over de vraag of dit een teken is van adolescente rokers die overschakelen naar ENDS, een gevestigd patroon is van dubbel gebruik of een signaal van tijdelijk experimentatiegedrag. Daarom is er, bij gebrek aan longitudinale gegevens, geen bevestiging noch afwijzing van de rol van ENDS bij het verhogen van nicotineverslaving bij adolescenten boven de bestaande opnamesnelheden, veel minder ten aanzien van de vraag of ENDS in deze landen tot roken leidt. Bij volwassenen lijkt ook het patroon van dubbel gebruik de overheersende factor, resulterend in een vermindering van gerookte sigaretten en met enkele nooit-rokers die ENDS gebruiken (minder dan 1% van de bevolking). "

Dus ook in hun eigen studies kunnen ze geen gegevens vinden die feitelijk hun 'zorg' ondersteunen.

Verder werd in 2018 een onderzoek gestart naar de validiteit van de gateway-theorie. Het bevestigt de bevindingen van de WHO hierboven met de ontdekking dat roken in bijna alle gevallen voorafgaat aan vapen. Dit gecombineerd met het feit dat de prevalentie van roken bij adolescenten afneemt in landen waar het vapen toeneemt ontkracht dit de gateway-theorie.

Dit is slechts één voorbeeld van de vele onderzoeken die in de afgelopen vijf jaar zijn uitgevoerd en die in tegenspraak zijn met de positie ten opzichte van e-sigaretten van de Wereldgezondheidsorganisatie. Zoals het inmiddels algemeen aanvaarde feit dat ENDS 95% minder schadelijk zijn dan sigaretten, terwijl de WHO beweert dat omdat we de effecten op de lange termijn voor de gezondheid niet weten, het beter is ze als gevaarlijk te behandelen.

Het is vanwege deze 'schuldig tot bewezen onschuld' positie die gehanteerd wordt in de FCTC van de WHO, en bij uitbreiding, door de financiering van groepen die pleiten voor de implementatie ervan, de EU, dat het potentieel van e-sigaretten voor het verbeteren van de levens van 1 miljard rokers vandaag,  niet onderzocht wordt. In werkelijkheid doen onze beleidsmakers het tegenovergestelde en introduceren ze voortdurend nieuwe vereisten voor en nieuwe beperkingen voor onze vape producten.

Aangezien het beleid dat het EU-systeem voortbrengt, kleinere bedrijven in  de vape industrie het eerste treft, doodt het de ENDS-innovatie en al het huidige en toekomstige potentieel dat e-sigaretten houden voor een rookvrije wereld.

Comments